Regulamin

REGULAMIN PORTALU

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
A. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

1.Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego.

2.Usługodawca – MS-SOFT Marek Skierski, z siedzibą w Olsztynie,kod pocztowy 10-692, ul. Piotrowskiego11/17,Regon:280069799,Nip:739-235-40-20, nr konta: PKO BP O/Olsztyn nr 98 1020 3541 0000 5402 0145 1863.

3.Serwis – niniejszy serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę.

4.Użytkownik – osoba niezarajestrowana korzystający z Serwisu.

5.Pracodawca – podmiot , który zaakceptował niniejszy Regulamin i na rzecz którego Usługodawca świadczy Usługi.

6.Panel Rejestracji Pracodawcy – strona w Serwisie, w którym Pracodawca zapisuje swoje dane niezbędne do publikacji ogłoszenia.

7.Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Pracodawców i Użytkowników , których zakres określa Regulamin.

8.Usługi dla Pracodawców – usługi świadczone na podstawie Umowy przez Usługodawcę na rzecz Pracodawców.

9.Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Usługodawcą a Pracodawcą,Użytkownikiem na podstawie Regulaminu.

10.Ogłoszenie – ogłoszenie Pracodawcy o rekrutacji na określone stanowisko pracy, zamieszczone w Serwisie.

11.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).

12.Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lipca 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017 r.,poz. 880).

13.RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

14.Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

15.Cennik – szczegółowy wykaz cen dla Usług odpłatnych znajdujący się w Serwisie.

16.Podane przez Pracodawcę dane muszą być zgodne z prawdą.W przypadku podania nieprawdziwych danych konto zostanie zablokowane lub usunięte.Uniemożliwi to dodawanie ogłoszeń oraz operacje na nich.

B. ZAKRES USŁUG

1. Usługa polega na udostępnianiu Serwisu Pracodawcom w celu poszukiwania Kandydatów w procesie rekrutacji oraz Użytkownikom w celu jej znalezienia.

2.Usługi udostępniane są elektronicznie w Serwisie.


II. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1.Podstawowe wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu to dostęp do internetu , przegladarka internetowa ,komputer lub urządzenie mobilne.

2.Do utworzenia lub korzystania z Konta Pracodawcy niezbędne jest posiadanie konta e-mail.

3.Zakazane jest dostarczanie przez Pracodawcę, Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz naruszającym dobre obyczaje. W szczególności zabronione jest używanie słów wulgarnych, podawania treści niezgodnych z faktami, pomawianie, znieważanie, mowa nienawiści.

4.Zakazane jest używane sprzętu i oprogramowania mającego na celu zakłócanie lub uniemożliwienie pracy servisu.

5.Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z korzystaniem w sieci Internet i nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z tego tytułu oraz za treść publikowanych ogłoszeń.

6.W ogłoszeniu można publikować pliki graficzne , jednak wielkość całkowita plików graficznych zawartych w ogłoszenie nie może przekroczyć 1MB.

7.Pliki graficzne zawarte w ogłoszeniu o wielkości całkowitej powyżej 1MB będą automatycznie usuwane. Ogłoszenie w związku z tym nie zostanie opublikowane.

8.Publikacja ogłoszenia jest bezpłatna lub płatna zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie portalu.

9.W celu zamówienia płatnego abonamentu lub abonamentu pro na publikację ogłoszeń należy wysłać zamówienie za pomocą poczty elektronicznej. Zostanie wysłana Faktura VAT proforma w wersji elektronicznej na podany adres w zamówieniu. Złożenie zamówienia jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej bez podpisu Usługodawcy.

10.Płatność na podstawie Faktury VAT proforma. Po wpływie środków finansowych na konto: PKO BP O/Olsztyn nr 98 1020 3541 0000 5402 0145 1863 Usługodawcy zostanie wystawiona właściwa faktura VAT zgodna z fakturą proforma.


III.ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE UMOWY

1.Umowa o świadczenie Usług dla Pracodawcy może zostać zawarta w Serwisie w momencie rejestracji lub poza nim.

2.Korzystając z serwisu Użytkownik wyraża jednoznacznie zgodę na warunki niniejszego regulaminu.

3.Odmowa na warunki regulaminu jest jednoznaczną rezygnacja z mozliwości korzystania z serwisu.

4.Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisów lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

5.Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek takiego ujawnienia.

6.Umowa zawierana jest na czas nieokreślony


IV.REKLAMACJE

1. Reklamacje należy składać na adres email Usługodawcy wymieniony w zakładce "kontakt" portalu.

2.Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i udzieli odpowiedzi, która zostanie przesłana na adres Pracodawcy podany w formularzu rejestracyjnym.

V.DANE OSOBOWE

1.Usługodawca nie przechowuje i nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. , w związku z powyższym przepisy te nie mają zastosowania wobec usługodawcy oraz osób korzystających z usług serwisu.

VI.ROZLICZENIA

1.Usługodawca oferuje bezpłatnie usługę.Jedynym ograniczeniem jest wystawienie maksymalnie 10 ogłoszeń przez jednego ogłoszeniodawcę w ciągu jednego miesiąca.

VII.ROZWIĄZANIE UMOWY

1.Usługodawca może rozwiązać Umowę, jeśli Pracodawca nie przestrzega Regulaminu. O rozwiązaniu Umowy Pracodawca zostanie powiadomiony wiadomością poczty elektronicznej wysłaną na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Regulamin obowiązuje bezterminowo.

2.Zapoznanie się z regulaminem jest niezbędne - jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu nie będą rozpatrywane.

3.Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników usług portalu www.4pracait.pl niniejszego Regulaminu należy kierować na adres poczty elektronicznej biuro@4pracait.pl.

4.Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, bez uprzedniego indywidualnego uprzedzania Użytkowników.

5.Zmiany Regulaminu będą udostępniane Użytkownikom na stronie usługi portalu 4pracait.pl w zakładce "Regulamin".

6.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.10.2023 r....